Likwidacja państwa pruskiego

Z Silesiacum
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Utożsamiane z rewizjonistycznym militaryzmem niemieckim Prusy zostały zlikwidowane przez Sojuszniczą Radę Kontroli Niemiec (Sojusznicza Rada Kontroli nad Niemcami).

Herb Królestwa Prus i jego 12 prowincji w 1878 r. (plus ziemie Hohenzollernów, które miały status prowincji); herb prowincji Hanower przedstawiony przykładowo jako "herb wielki".

Ustawa[1] nr 46 z dnia 25 lutego 1947 r.

Państwo Prusy, które od zawsze było nośnikiem militaryzmu i reakcji w Niemczech, w rzeczywistości przestało istnieć. Kierując się interesem utrzymania pokoju i bezpieczeństwa narodów oraz pragnieniem zapewnienia dalszego odrodzenia życia politycznego w Niemczech na demokratycznych podstawach, Rada Kontroli wydaje następujące prawo:

Artykuł I

Państwo Prusy, jego rząd centralny i wszystkie podporządkowane mu urzędy zostają niniejszym rozwiązane.

Artykuł II

Tereny, które były częścią państwa Prusy i które obecnie podlegają zwierzchnictwu Rady Kontroli, mają otrzymać status krajów lub zostać do nich włączone.

Postanowienia tego artykułu podlegają wszelkim zmianom i innym zarządzeniom, które może wydać aliancka władza kontrolna lub które może ustalić przyszła konstytucja Niemiec.

Artykuł III Funkcje państwowe i administracyjne oraz majątek i zobowiązania dawnego państwa Prusy mają zostać przekazane uczestniczącym krajom, z zastrzeżeniem ewentualnych umów, które mogą okazać się konieczne i które zostaną podjęte przez aliancką władzę kontrolną.

Artykuł IV

Niniejsza ustawa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Sporządzono w Berlinie, dnia 25 lutego 1947 roku
P. KOENIG, Generał Armii
V. SOKOLOVSKY, Marszałek Związku Radzieckiego
Lucius D. CLAY
Gen. Joseph T. Mc. NARNEY
B. H. ROBERTSON
Gen. Sholto DOUGLAS, Marszałek Królewskich Sił Powietrznych

Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec, 25 lutego 1947, Journal Officiel du Commandement en Chef Francais en Allemagne. Gouvernement Militaire de la Zone Francaise d'occupatiton: Ordonnances, arrêtés et réglements, décisions règlementaires, decisions, circulaires, avis, komunikacja, informacje, annonces légales.[2].

Decyzja była pochodną praktycznie powszechnego przekonania o konsekwentnie negatywnym wpływie Prus, "pruskiego ducha", na niemiecką świadomość narodową. Wyrażali to przewódcy aliantów. Winston Churchill stwierdził w 1943 r.: Prusy są korzeniem wszelkiego zła, a jego następca na urzędzie premiera Clement Attlee uważał, że likwidacja junkierstwa jako klasy zniszczy pruskiego wirusa. Franklin Delano Roosevelt w przemówieniu do Kongresu w 1943 r. stwierdził: gdy Hitler i naziści odejdą, pruska klika militarna musi odejść razem z nimi. Banda podżegaczy wojennych i militarystów musi zostać wykorzeniona z Niemiec, jeśli mamy mieć jakąkolwiek prawdziwą gwarancję przyszłego pokoju.

Przypisy

  1. Termin użyty do aktów prawnych wydawanych przez Sojuszniczą Radę Kontroli Niemiec, zarówno "Loi" (po francusku) jak i "Gesetz" (po niemiecku) czy angielskie "Law", należy tłumaczyć na polski jako "ustawa", a nie "uchwała". Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec była najwyższym organem władzy w okupowanych Niemczech po II wojnie światowej i miała kompetencje do wydawania aktów prawnych o szerokim zakresie i najwyższej randze ustrojowej.
  2. Uchwała Sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec